Aktuálně

Informace pro rodiče o lyžařském kurzu: Popis-kurzu-2020

Stanovení úplaty pro šk. rok 2019/2020: U-2019-2020

Naše akce

Co plánujeme :

 • Kulturní vystoupení dětí při vítání občánků
 • Drakiáda – děti, děti draci letí, akce s rodiči
 • Jak se vede prvňáčkům ? – Výprava za kamarády do ZŠ
 • Návštěva Mikuláše, Čerta, Anděla – Mikulášská nadílka
 • Vánoční dílny ve spolupráci s rodiči
 • Zpěv zimních písní a koled u rozsvíceného stromu
 • Vánoční besídka + besídky na závěr školního roku – soutěže s předškoláky a rodiči
 • Návštěva divadelníka p. Mikana
 • Návštěva divadélka NÁNA
 • Návštěva v MŠ dětského divadla „ Z bedny „
 • Zajistíme kulturní program na akci – setkání seniorů při příležitosti MDŽ, vyhotovíme dárky
 • Školní výlet. do ZOO – hurá za zvířátky
 • Třídní výlety – jízda vláčkem na Sycherák/každá třída si plánuje sama/
 • Návštěva divadelních představení v místním kině
 • Návštěva zámku s výstupem na zámeckou věž
 • Velikonoční dílny ve spolupráci s rodiči
 • Pohybové a zábavné hry ke Dni dětí
 • Čarodějnický den
 • Vítání jara – vynášení Morény
 • Návštěva hasičů v MŠ
 • Exkurze – za hospodářskými zvířaty
 • Exkurze do podniků – Jak se vyrábí matrace, opravna obuvi…
 • Policie v akci – ukázka se služebními psy
 • Slavnostní loučení s předškoláky – na zámku

Informace

Dříve, než vykročíte s Vaším dítětem do MŠ, pořiďte mu prosím:

vlastní bačkorky, gumovky, pláštěnku, tašku(sáček)na náhradní věci v případě převléknutí, pyžamo neb noční košili / bačkorky, pyžama, pláštěnky nutno podepsat/.

Obě budovy mateřské školy se odemykají v 6.15 hod. a provoz je zpravidla do 16.00 hod.

Telefonní čísla do budovy MŠ v Borské ulici : 374 790 295  

 do budovy ve Školní ulici: 374 790 328

email adresa MŠ : materska.skola@mubor.cz

V případě omlouvání dětí volejte do 8.00 hod. / hlásí se jméno a příjmení dítěte, pavilon – třída , kterou bude  Vaše dítě navštěvovat/.

Školné – úplata za pobyt v MŠ a stravné se platí  buď v hotovosti vedoucí školní jídelny – p.Strnadové vždy  dopředu, nebo inkasem Od září platí školné v plné výši i ty děti, které nastoupí do MŠ déle než v září.

Na dobrou  spolupráci s  Vámi se těší : kolektiv zaměstnanců z  obou budov MŠ v Boru.

Zápis

Zápis dětí do MŠ na školní rok 2019/2020

 • Ve čtvrtek 9.května 2019

/s sebou občanský průkaz rodiče a rodný list dítěte /.

Předškolní vzdělávání se poskytuje dětem zpravidla ve věku od 3 let až do začátku povinné školní docházky.

K zápisu do MŠ se dostaví rodiče s dětmi, které do konce kalendářního roku 2019 dosáhnou tří let věku a dále děti starší.

Kritéria přijímání dětí do Mateřské školy Bor:

 

1.

Trvalý pobyt dítěte v Boru  a    spádových obcích.
  Přednostně bude v souladu s ustanovením § 34 odst. 4 školského zákona, vždy   přijato dítě rok před nástupem povinné školní docházky (u cizinců prokázání   statutu rezidenta).

 
 

2.

Dosažení věku dítěte 6 let k 31. 8. příslušného   kalendářního roku, děti s OŠD.

 
 

3.

Dosažení věku dítěte 5 let k 31. 8. příslušného   kalendářního roku.

 
 

4.

Dosažení věku dítěte 4 let k 31. 8. příslušného   kalendářního roku.

 
 

5.

Dosažení věku dítěte 3 let k 31. 8. příslušného   kalendářního roku.

 
 

6.

Dítě se speciálními vzdělávacími potřebami (předpokládaná   integrace), které doporučilo školské poradenské zařízení, odbor sociálně   právní ochrany dětí, a to dle podmínek MŠ.

 
                       
   

7.

   
Dosažení věku dítěte 3 let .   

Od 1.9. do 31.12. 2019, lze přihlédnout k zaměstnanosti rodičů.   

V případě shodnosti kritérií bude přihlédnuto k pořadí odevzdání „Žádosti o přijetí dítěte do mateřské školy“.

Tato kritéria jsou v platnosti na školního roku a do odvolání.

Informace z pracovní schůzky ředitelky MŠ a ředitele ZŠ v Boru

Obsah schůzky : 

1. Dohoda o užší spolupráci mezi MŠ a ZŠ

2. Vyhodnocení třídních schůzek 1. ročníků

3. společné akce MŠ a ZŠ v měsíci říjnu

 1. Ředitelka MŠ Bor a ředitel ZŠ se domluvili na pravidelných měsíčních schůzkách. Tyto pracovní schůzky mají za cíl konkrétní spolupráci, která zajistí přípravu předškoláků na vstup do základní školy. Ředitel školy byl seznámen se vzdělávacím programem předškoláků v MŠ Bor.   

 2. Na základě informací třídních učitelů prvních tříd, informoval ředitel školy paní ředitelku o nejčastějších obtížích žáků prvních tříd, s kterými lze úspěšně pracovat již v předškolním přípravném roce.  Jedná se především o správné držení tužky a návyk na časový režim. Ředitelé se domluvili jak dětem s těmito obtížemi pomoci. V mateřské školce se na tyto jevy více zaměří, škola vypomůže žákům v rámci školní družiny.

3. Obě organizace se domluvily na společných akcích. Předškoláci z MŠ navštíví 24. a 25. 10. první třídy. Žáci jim předvedou, co vše se naučili během dvou měsíců ve škole a předají svým kamarádům rady, jak se na školu připravit.

V měsíci listopadu navštíví prvňáčci školku, aby otestovali nové hrací prvky na krásných zahradách školky a zjistí, jak se předškoláci na školku připravují.

Žádáme všechny rodiče prvňáčků i předškoláčků, aby nám v naší práci pomohli. Děkujeme.

10. 10. 2016                                              

Všechny vás zdraví ředitelka MŠ a ředitel ZŠ Bor.

Ostatní

Hlavní cíle předškolního vzdělávání :

 • 1.Rozvíjení dítěte a jeho schopnosti učení
 • 2.Osvojení si základů hodnot,na nichž je založena naše společnost
 • 3.Získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí

Náš školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání nese název:

„Hrajeme si všichni rádi,vždyť jsme kamarádi"

Co se podařilo :

MŠ je zapojena do „ Integračního vzdělávacího projektu – S medvídkem NIVEA poznáváme svět. Předškolní děti a děti s odkladem školní docházky se prostřednictvím připravených materiálů učí : soustředěnosti, pozornosti, přemýšlení, nacházení souvislosti a zvládat řadu dovedností, důležitých pro budoucího školáka.